Side 1

 

 

Kristusbrev 7

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2

Igen er det mig, Kristus, som er kommet til jer gennem et Brev til hvem, der end kan modtage mine ord.

Følgende lignelse er lige så relevant for jeres moderne tid, som det var på jødernes tid, for 2001 år siden. Jeg anbefaler dens sandhed til jer, der læser disse Breve.

»Se, en sædemand gik ud for at så.

Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op.

Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod.

Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det.

Men noget faldt i god jord og gav udbytte, noget hundrede, noget tres og noget tredive fold. Den, der har ører, skal høre!«

»En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget såsæd langs stien og fuglene kom og spiste det. Anden sæd faldt på stengrund, hvor det ikke havde meget jord og straks spirede det op, da det ikke havde jord i dybden, men da solen stod op, blev det brændt og visnede væk. Anden sæd faldt på tornekrat og tornekrattet voksede op og kvalte det. Atter anden sæd faldt på god jord og gav korn - noget hundredefold, noget tres, noget tredive. Han, der har ører at høre med, lad ham høre ..." ''Hør da betydningen af lignelsen om sædemanden. (Matthæus kap. 13, vers 3-9)

_______________________

Side 2

Jeg er LIVET, SANDHEDEN OG VEJEN


Så hør I da lignelsen om sædemanden.

Når et menneske hører ordet om Riget og ikke fatter det, kommer den Onde* og røver det, der er sået i hans hjerte; det er det, som blev sået på vejen.

Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det; men han har ikke rod i sig, han holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra.

Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt.

Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og så bærer frugt og giver hundrede eller tres eller tredive fold.« (Matthæus kap. 13, vers 18-23)

Bibelteksterne er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992

* den onde = egoet, det lavere selv

Mit formål med at dele denne viden om Sandheden om Væren med jer i disse Breve er, at gøre det muligt for jer at vokse i åndelig kærlighed og visdom og frembringe frugt og velsignelser af en sådan åndelig kærlighed og visdom i hvert øjeblik af jeres udviklende bevidsthed.

Jeg længes efter at I bliver fyldt med glæde.

Derfor lad os sammen pløje ind i jeres menneskelige bevidsthedsjord, vende den, slippe af med fortvivlelsens sten, nedbryd klumperne af ikke-forståelse med fordybende visdom, med min hjælp trække ukrudtet ud af jeres negative mentale/emotionelle mønstre, gøde jeres bevidsthedsjord med stadig stigende tro.

Så derefter stadig smukkere frø født af jeres til stadighed øgede åndelige opfattelser og betingelsesløse kærlighed.

Min glæde vil være jeres glæde i denne bestræbelse - og jeres glæde vil blive føjet til min glæde.

I denne forening af formål og præstation, vil I efterhånden føle, at I er af min ånd og min ånd bliver hældt ind i jer.

På denne måde vil vi opleve enheden af DET, hvorfra vi har begge har taget vores individualitet.

Mine tanker bliver jeres tanker uplettede af jeres tidligere ego- bevidsthed.

Jeg har beskrevet processen - vejen - som I vil rejse for at opnå det mest sublime og perfekte, som jeres hjerte begærer.

Og så siger jeg til jer, at selvom dette brev måske er svært at acceptere i starten og det vil kræve tid og kræfter fuldt ud at forstå, er det et stærkt forbindelsesled mellem jeres bevidsthed og min.

I min transcendente tilstand kan jeg gøre mere for jer, når I kalder på mig, end jeg kunne, hvis jeg skulle vende tilbage til jorden i en fysisk krop, når I kunne se mig med jeres øjne og høre mig med jeres ører, men jeres forståelse af Sandheden af Væren kunne måske være begrænset.

I denne form for kontakt med jeres bevidsthed kan I modtage mig direkte i jert sind og hjerte, når forudsætningerne for en sådan kontakt er blevet opfyldt.

Sandfærdigt fortæller jeg jer, at jo mere tid og meditation I bruger til disse Breve, jo mere vil det blive muligt for jer at modtage højere inspiration og instruktion fra mig personligt, for i hver læsning af disse Breve jo mere vil jeres egne bevidsthedsfrekvenser bliver hævet mod mine åndelige bevidsthedsfrekvenser - og til sidst vil vi kunne nå et sandt mødested i bevidsthed.

Derefter - vil frugten være rigelig i jeres liv.

For at forklare hvorfor det er sådan - må jeg fortælle jer, at min bevidsthed stiger ned gennem mange forskellige planer af vibrationelle frekvenser af bevidsthed for at imødekomme behovene hos de, der søger hjælp og inspiration.

De mange forskellige bevidsthedsplaner, min bevidsthed passerer igennem, er alle forskellige fra hinanden.

Side 3

Hvert niveau af bevidstheds-frekvenser skaber og manifesterer sig som forskellige tilstande af eksistens, da de højeste og laveste vibrationelle frekvenser af bevidsthed produceres af de højeste eller laveste åndelige/mentale/emotionelle mønstre eller bevidsthedsformer.

Ved høje og lave mønstre mener jeg de, der er tættest og længst fra den Guddommelig Bevidstheds-Hensigt.

Som I ved, producerer hver frekvens af lydbølger sin egen unikke og individuelle tone.

Tilsvarende producerer vanemæssige mentale/emotionelle tankeformer deres egne vibrationsfrekvenser i bevidstheden som derefter skaber de ydre forhold, i hvilke bevidstheden opholder sig.

Jo højere frekvenserne af bevidsthedsvibrationer er, des smukkere, harmoniske, glædesfyldte og opfyldende er livet for de, der opholder sig inden for disse frekvenser.

Jo lavere frekvenser, des barskere, bitrere, mere beske og elendige er livene for de, der er i resonans med sådanne frekvenser. Deres liv er præget af katastrofer, nød og brutalitet.

Jo højere frekvensen af bevidsthedsvibrationer er, des mere åndeligt kærlige og smukke er tankerne, den kreative fantasi, idealerne og skønheden i farve og livsformer, for de stiger nærmere og tættere på dimensionen af UNIVERSEL BEVIDSTHED, hvor frekvenserne er blevet så forøgede, at de udjævner og kommer ind i det kraftfulde ekvilibrium* - den ALMÆGTIGE UNIVERSELLE BEVIDSTHED - Kilden til Al Væren - KÆRLIGHED.

For jer kan de ydre tilstande synes at være dem i hvilken kroppen befinder sig, men sandheden er, at det er bevidstheden, som bor indeni, oplever og reagerer på de ydre tilstande.

Kroppen er blot et befordringsmiddel, som den menneskelige bevidsthed synlig for andre og selve befordringsmidlets tilstand er en manifestation af niveauet af åndelig/mental/emotionelle bevidsthed som bebor den.

Derfor, som jeg sagde tidligere, som en iagttager af individuelle behov og som svar på bønner om hjælp, nedstiger min bevidsthed gennem de forskellige lag af eksistentiel bevidsthed for at nå den oprigtigt bedende, da jeg for at svare først må modtage behovet.

Og som jeg sagde på side 2, så er disse Breve et bindeled, et middel til jeres kommunikation med min bevidsthed, for at gøre det muligt for jer at blive åndeligt tiltrukket og gjort modtagelig - og så dybt forstå og bruge al den viden, jeg ønsker at dele med jer for at bringe jer op af den åndelige bevidstheds stige til dets ultimative højder af KRISTUSBEVIDSTHED.

Fordi jeg er i næsten perfekt ligevægt selv, har jeg den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS åndelige kraft i en næsten perfekt grad. Jeg er gennemtrængt af den Universelle Bevidstheds natur.

Derfor er hele min bevidsthed - uanset andre menneskers tanker eller ord, tro eller ikke-tro, kærlighed eller had, accept eller afvisning af mig, forblevet af ren ubetinget KÆRLIGHED.

Den vakler aldrig eller ændrer sig.

Mine holdninger er til stadighed af ren KÆRLIGHED, OMSORG og MEDFØLELSE, som jeg oplever som en dyb længsel efter at opløfte, hele og få til at blomstre.

Derfor er det helt muligt for nogle mennesker, hvis de er tilstrækkeligt følsomme over for bevidsthedens vibrationelle frekvenser, at blive opmærksomme på min tilstedeværelse eller kærlighed eller ekstra livskraft, når de er i en tilstand af bevidst længsel, søger og beder om at kende mig bedre eller udvikle sig åndeligt.

Når jeg taler om de lavere bevidsthedsfrekvenser, der forårsager problemer på jorden, vil I være opmærksomme på min fuldstændig medfølende accept af dem, for disse er blot en manifestation af menneskenes smertefulde kamp og lidelse, mens de forsøger at finde vej mod LYSET af deres VÆRENS KILDE.

Jeg kommer til mennesker - ikke for at fordømme - men for at hæve og styrke dem.

 * ekvilibrium: (nærmest) "i balance".

Side 4

Jeg udstråler min Kristusbevidsthed mod jer ved at modtage og holde jeres navn og åndelige form i mit sind, når I appellerer til mig om hjælp.

Og afhængigt af jeres modtagelighed og frihed fra magnetiske "binding-afvisnings"-impulser absorberes en lille smule af den Guddommelige Natur af Væren af jeres nuværende bevidstheds vibrationelle frekvenser, som så oplever en stærk følelse af opløftelse.

Derfor bør det være klart for jer,

at når I aflaster jeres jordiske bevidsthed fra dens følelsesmæssige bundethed ved mentalt/emotionelt at afvise mønstrene af følelsesmæssig tanke, som I opfatter at være ude af harmoni med Guddommelig Kærlighed,

så vil I blive mere og mere opmærksomme på højere inspiration, som trænger ind i jeres sind - selv jeres solar plexus - giver jer vejledning i tider med behov, når I ikke er i stand til at finde ud af den rette handlingkurs eller ude af stand til at fjerne jer selv fra følelsesmæssig ego-tænkning, når I reagerer på en besværlig situation.

Med min hjælp kan I leve i to dimensioner - den fysiske verden, hvori jeres krop befinder sig, bringer jer jeres oplevelser - og den højere Kristusbevidsheds synspunkt, som gør det muligt for jer at overskride ego-tænkning og udstråle tanker og følelser ind i jeres situationer fra denne tilstand af væren jeg kaldte "Himmeriget"*.

Jeg er ikke alene i dette arbejde.

Der er utallige høje, transcendente, åndelige, smukke, kærlige-intelligente sjæle, der har adgang til dimensionen af Kristus Bevidsthed, som arbejder sammen med mig for at hjælpe mennesker.

Selv om vi er i dimensionen af Kristus Bevidsthed, er vi alle enkeltpersoner.

Vi er ikke kopier af hinanden.

Vi udtrykker alle Kristusbevidsthed på forskellige glorværdige måder -

Vægten af vores aktiviteter ligger i forskellige facetter af kreativitet.

Vi har kraftfulde forestillingsevner og er i stand til at skabe og bringe det, der ligger langt ud over jeres nuværende forståelse ind i en synlig, individuel form inden for vores egen dimension.

I vil høre, at over hele verden får mennesker inspiration og er opmærksomme på Kristus' tilstedeværelse.

Min inspiration, som stråler ud til verden på dette tidspunkt, er modtaget af forskellige naturer og forskellige sind.

På grund af deres forudgående mentale tilstand, vil inspirationen lede hver person langs en forskellig vej.

De meddelelser, jeg kan indsætte i deres bevidsthed, vil se forskellige ud.

I nogle tilfælde vil meddelelserne blive groft forvrænget af modtageren, som er psykisk modtagelig, men besidder et ortodokst sind, som klamrer sig til de fasttrampede religiøse spor fra fortiden.

Enhver besked vil blive fortolket i overensstemmelse med de overbevisninger, der allerede er i kontrol.

Enhver besked, der modtages, som måske modsiger accepterede overbevisninger, vil blive skubbet ud af tankerne og forfatterskabet tilskrevet Satan.

Af denne grund har det kun været muligt at nå frem til sind, der er åbne og ivrige efter sandheden snarere end en traditionel lære.

I kan imidlertid være sikre på, at mit personlige budskab altid vil vække folk til det presserende behov for at bevæge sig væk fra de begrænsende og fejlagtige principper for al dogma og institutionaliseret religion.

Budskabet vil åbne op for bevidsthedskanaler, der fører til vækst i åndelig bevidsthed.

Det vil føre folk til stadig højere og højere dimensioner af himmelsk tanke, i modsætning til jordiske og materialistiske begreber.

Det vil give en mere levende påskønnelse af jeres Kilde til Værens sande natur og det univers, som I for tiden lever i.

Jeg profeterede, da jeg var på jorden, at tiden ville komme, da jeg ville vende tilbage som "lynnedslag fra øst til vest over himlen". 

Dette var en grafisk beskrivelse af den måde, jeg arbejder på i øjeblikket.

 Måske vil I efter ovenstående afsnit acceptere, at "lynet" har ramt verden over i en sådan form, at de når frem til dem, der håber på min tilbagevenden.

*"Himmeriget" (på dansk) = Kingdom of Heaven (Himlens Kongerige).

 

 

 

Side 5

Min Sandhed er beregnet til at opløfte og belyse sindet hos de, der søger at vække folk til de mange årsager til elendighed og fremtidig ødelæggelse af planeten.

Utallige "gamle sjæle" handler uselvisk på hundreder af forskellige måder for at lindre de nødlidende menneskers lidelser, vier alle deres energier, tid, jordiske status, for at fremme kærlighed til naturen, dyr og deres velbefindende og beskyttelse og fremtidig sundhed for planeten selv.

Selvom disse dejlige sjæle måske ikke er opmærksomme på det, opstod ingen af disse bekymringer ud af jordisk menneskelig tanke udelukkende rettet mod egoistiske behov, men fra dimensionen af Kristusbevidsthed, hvor alle levende ting ses som udtryk for kærlighed/intelligens af Al Værens Kilde.

I dette Brev vil jeg tydeligt forklare, at jeg er kommet gennem mediet af disse ord for at hjælpe modtagelige mennesker i alle samfundslag - arbejder til general, assistent til præsident, for at arbejde helt ud fra KÆRLIGHEDENS standpunkt.

Der er åndelige/videnskabelige materialistiske grunde til, at det er absolut nødvendigt, at mennesker bør bruge alle deres mentale og emotionelle energier på at bringe deres handlinger og reaktioner i perfekt tilpasning og harmoni med ubetinget KÆRLIGHED - GUDDOMMELIG KÆRLIGHED.

At forblive inden for den verdensomspændende bevidsthedstilstand, som den eksisterer i øjeblikket, er at forblive på den stabile nedadgående glidebane ind i utallige sygdomme, ulykker, omvæltninger og svære lidelser.

Mænd og kvinder kan leve i to dimensioner af eksistens i jeres verden - enten udelukkende fra niveauet af egoimpulser, som er de styrende kræfter bag og inden for alle de daglige fænomener, der omfatter den menneskelige daglige oplevelse - eller - mentalt/emotionelt i balance inden i Guddommelige Bevidsthed, mens deres kroppe stadig lever på det jordiske plan.

Frugterne af ego-bevidstheden er disharmoni, forstyrrelser, klimaforstyrrelser og abnormaliteter, krige, afhængighed af enhver art, fattigdom, sygdomme, mord, røveri, løgn, snyd, sladder, bagtalelse, lave ulykkelige tanker, misundelige tanker, vrede tanker, dårligt humør, fordømmende, kritik, sarkasme, afvisning af andre mennesker osv.

Disse bevidsthedsfrekvenser frembringer altid "spejlrefleksioner" af de omstændigheder og følelsesreaktioner, som gav dem fødsel - og er løbende underlagt "højder" og "lavder" af opfyldelse af forventninger og skuffelser, svingende mellem lykke og elendighed.

De, der gennem bøn, meditation, selvdisciplin og beslutsomhed formår at rense deres bevidsthed fra ego'et og løfte den

ved at definere og nære stadig flere kærlige tanker over for andre individer og verden generelt og gradvist stige i bevidsthed til de vibrationelle frekvenser af Guddommelig Bevidsthed - Himmeriget,

hvor de lever komfortabelt og bekvemt i harmoni med de universelle love om eksistens.

Sådanne mennesker finder, at uanset hvad der kan være af problemer og oprør i verden omkring dem, bliver de næret, helet, beskyttet, plejet og bibeholder deres sindsro - forudsat at de forbliver indenfor de åndelige vibrations-frekvenser.

Når de tillader sig selv at blive trukket ned i selviske diskussioner og enhver negativ menneskelig tilstand, der involverer nogen af egoets attributter, forsvinder freden brat og de finder sig selv fanget i bevidstheds- vibrationsfrekvenser, som får deres næring fra lignende bevidsthedsfrekvenser hos mennesker i deres omgivelser.

De er som en flue, der er fanget i en edderkops spindelvæv og den deraf følgende kamp for at frigøre tanker fra de lavere frekvenser af bevidstheds-vibrationer fra andre mennesker kan være udmattende og smertefuld.

Side 6

 

På sådanne tidspunkter

er konstant meditation og bøn, en anmodning om hjælp, styrke og vejledning i at opnå de "rette følelsesmæssige holdninger"

det eneste middel, hvormed en åndelig rejsende kan finde vej ud af de snærende lavere energifelter til en tilstand af harmoni med den himmelske bevidstheds vibrationsfrekvenser.

Du tror måske, at det foregående er for svært at forstå og ikke nødvendigt i din søgen efter åndelig ophøjelse.

Tværtimod er denne forståelse af din bevidstheds natur meget vigtig.

Hvis du skulle finde dig selv nedstige i nedadgående bevidstheds-vibrationsfrekvenser og opleve konflikten mellem det, du føler "for øjeblikket" og hvad du ved, du burde føle eller gerne vil føle - vil du opleve større kontrol, hvis du indser, at du lider, fordi du har tilladt dine normale åndelige bevidstheds vibrations-frekvenser at falde.

Angiv årsagen og tag den til Guddommelig Bevidsthed for en opløsning af den indre konflikt.

Med tiden vil vejledning om de korrekte holdninger og bekræftelser for at løse problemet blive givet dig hurtigt, som svar på din bøn.

Desuden vil du, når du løfter dit niveau af "bevidsthedsfrekvenser", finde ud af, at du er styrket indad i ånd og livskraft -

og det modsatte sker, når du finder dig selv fanget i lavere bevidsthedsvibrationer enten gennem en personlig nedstigning i lavere tankefrekvenser eller ved at blive følelsesmæssigt trukket ind i dem gennem kommunikation med en negativ eller egoistisk personlighed.

Når dette sker, vil du opleve et tab af energi. Dette tab af energi resulterer i en formindskelse af fysisk energi i dine kropsceller.

Derfor bør du, når du bevidst påbegynder en åndelig rejse, visualisere dig selv, som værende en rejsende på et tog, der fører til en destination, som du selv har valgt.

Hvis du, når du rejser, springer ud af vinduet, når du får et glimt af grønne dale eller spændende byer, der tilbyder fornøjelser af en eller anden slags og vandrer ud ad hovedveje og biveje langt væk fra den rejse, du oprindeligt var begyndt på, vil du finde det meget svært at genoptage den oprindelige rejse.

Først og fremmest bliver du nødt til at gå gennem en rensning af de lavere bevidsthedsenergier, du absorberede i løbet af din jagen efter andre områder af interesse.

Det kan tage lang tid og du må muligvis gennemgå andre smertefulde oplevelser, så du kan gennemgå den nødvendige udrensning af din bevidsthed igen.

Ved alt hvad du gør i livet, bevæger du dig enten åndeligt fremad eller bevæger dig ind i områder af bevidsthed, der skader din søgning og langsigtede rejse mod højere niveauer af åndelig bevidsthed.

Du undgår aldrig bevidsthedsprocesserne eller den ubarmhjertige Eksistenslovs arbejde.

Du kan ikke sætte jert liv i venteposition, mens du smutter af sted for at få en lille affære, som du tror ikke vil have betydning, da ingen vil vide det.

Uanset hvad du gør, er det en handling i bevidsthed og hvad end det er - fremmende for dit velbefindende eller i modsætning til dit højeste gode - vil det have sine konsekvenser af samme natur.

Alt i dit liv kan relateres til en anden aktivitet i bevidstheden. Intet er isoleret fra alt andet.

Mennesker tror, at hvad de gør i dag er i ét rum. De tror, at "i dag" bliver i går og er forbi, det kan ikke have betydning for deres "i dag".

Men - desværre for dem - vil de opdage, at det dukker op i deres oplevelse som "høst-tid" om seks måneder, et år eller endda ti år fremover - når bevidsthedsenergierne har tiltrukket det nødvendige for at skabe deres synlige manifestation.

Så spekulerer folk på - hvorfor skete det for mig? Hvorfor mig?

 

Side 7

Du må forstå, at når du begiver dig ud på en åndelig rejse, har du påbegyndt en rejse, der vil løfte dine bevidsthedsvibrationer til højere niveauer. Uforsigtighed og inkonsekvens vil føre dig til en tilstand, der svinger mellem niveauer af vibrationsfrekvenser.

Disse tider med inkonsekvens er fyldt med følelsesmæssig smerte.

Når du svinger, dør den oprindelige dynamik i åndelig energi, som tidligere løftede din åndelige vision ud og i sidste instans klager du over, at det er svært at komme tilbage til bøn og meditation.

Det er svært at få kontakten med Guddommelig Bevidsthed, som du var i stand til, før du begav dig ud på en behagelig udflugt, hvilket førte til et fald i dine bevidsthedsfrekvenser.

Ved på den måde at give efter for overvældende impulser, gør du livet mere vanskeligt for dig selv. Du vandrer en mere stenet vej.

Samtidig viser impulserne i din bevidsthed, at visse områder af din menneskelige bevidsthed skal forfines.

Impulserne bliver de nødvendige midler til at lære dig nogle vigtige lektioner.

Faktisk kan ingen gå videre ad den smalle vej, der fører til 'Himmeriget' og forblive der uden divergens eller afvigelser, indtil de grundigt har oplevet frugterne af deres skjulte impulser.

Ved fuldt ud at opleve alt, hvad disse byder på, kommer menneskene med tiden til en forståelse af, at de var falske lokkemidler, ikke smerten værd og de store anstrengelser for at komme tilbage til den åndelige vej igen.

Kun når de dybt indgroede impulser er blevet tilfredsstillet og resultaterne præget i bevidstheden, kan et bevidst mentalt og følelsesmæssigt valg laves for at leve livet på et højere åndeligt niveau.

Når denne endelige beslutning træffes afgørende og positivt, slettes de tidligere impulser fra bevidstheden.

Men jeg må fortælle dig, at når du vælger at leve dit liv på et højere åndeligt niveau, er dine problemer ikke nødvendigvis slut.

I uvidenhed om hvad der er ægte og falskt i højere åndelighed, kan du finde dig selv tiltrukket af forskellige kulter, som vil føre dig længere ind i et vildnis uden ende.

Jeg, Kristus, er kommet via disse Breve for at vise dig, hvordan du vælger de højeste mål i din menneskelige tilværelse og dit sande endelige bestemmelsessted for din jordiske "tog-"rejse.

I jeres åndelige søgen er I som mennesker, der præsenteres for mange smukt farvede rejsebrochurer, der skildrer glæder og luksus i forskellige eksotiske feriebyer, hvor I kan slappe af og forny jeres styrke.

Én åndelig lærer opfanger en rejse, der fører til et bestemt mål - løsningen af et mentalt/emotionelt problem, mens en anden lærer tilbyder et andet mål og en anden vej at følge.

Hver af disse åndelige lærere tilbyder befrielse fra én slags menneskelig smerte og lidelse, som de selv har oplevet i fortiden og overvundet.

Hver af disse har til sidst fundet befrielse på deres egen unikke måde.

Der er ingen tvivl om, at de alle har en værdifuld besked af den ene eller anden art at dele med mennesker, der er forvildet over problemerne ved at leve og ikke ved, hvor de skal henvende sig efter hjælp og trøst i deres vanskelige tilværelse.

Men jeg er kommet til jer fra det højeste udsigtspunkt for åndelig, universel eksistens gennem et sind, der er omhyggeligt renset og imprægneret med åndeligt liv og dedikeret til arbejdet, at bære denne meddelelse til mennesker, der er klar til at modtage den.

Side 8

Jeg er kommet til jer for at vise jer, hvem I virkelig er i jeres dybeste nicher af individualitet ....... og hvem og hvad I kan blive.

Lige så vigtigt er, at jeg er kommet for at vise jer de midler, hvormed overgangen fra den menneskelige bevidsthed til de højere riger af åndelig bevidsthed kan opnås.

 

Da jeg var på jorden, sagde jeg:

"Jeg er

Sandheden

Vejen

og Livet"

Det var jeg også - og er.

I disse breve giver jeg jer Sandheden.

Jeg viser jer Vejen

til at opnå et righoldigt Liv.

 

Læs hele Brev 7

her

 

 

 

dikteret 2000-2001

 

overs. 2019.1

 

 

*************************************************************

 

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.): 

 

 

 til downloading i pdf format:

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

 

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

 

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

 

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

 

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

 

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

 

Læs også i den forbindelse:

 

Oversætters bemærkninger