Maria Magdalene

 

 

Maria Magdalene var som bekendt discipel af Jesus og nævnes I evangelierne her:

Som det ses fra uddragene herunder, er der blot henvisning til Maria Magdelene i vores ældste kilder en gang før Jesus' korsfæstelse. Alt andet stammer fra senere kilder, som Maria Evangeliet + en hel del kreativ (ønske?-tænkning) om Magdalene som den store synderinde, en mange nok bedre har kunnet identificere sig med end til den mere helgenagtige Maria, Jesus' mor.

At Jesus valgte først viste sig for Maria Magdalene efter sin opstandelse har til gengengæld stor betydning hun blev derved en apostel for apostlene!

Den som Jesus foretrak frem for nogen anden af sine disciple!

 

 

Maria Magdalene omtales i Det Nye Testamente:

 

Før Jesu korsfæstelse:

 

v1  I den følgende tid gik han fra by til by og fra landsby til landsby, og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige. Sammen med ham var de tolv v2 og nogle kvinder der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme. Det var Maria med tilnavnet Magdalene som syv dæmoner var faret ud af v3 og Johanna der var gift med Kuza en embedsmand..

 Lukasevangeliet 8

 

 

 

Efter Jesu korsfæstelse

 

 v55 Der var også mange kvinder, der så til på afstand de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham. v56 Blandt dem var Maria Magdalene Maria Jakobs og Josefs mor og Zebedæussønnernes mor...

 Matthæusevangeliet 27

 

 

 

Jesu opstandelse

 v1 Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«

 

Mødet med den opstandne Jesus

 Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et »Godmorgen!« Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér skal de se mig.«...

 

 

 v40 Der var også nogle kvinder der så til på afstand blandt dem Maria Magdalene og Maria mor til Jakob den Lille og Joses samt Salome; v41 de havde fulgt ham og sørget for ham, da han var i Galilæa. Og der stod mange andre kvinder, som var draget op til Jerusalem sammen med ham...

 Markusevangeliet 15

 

 

 

Jesu opstandelse

 v1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.

 

Den opstandne Jesus og disciplene

 Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet syv dæmoner ud af. Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham, og som nu klagede og græd. Men da de hørte, at han levede, og at hun havde set ham, troede de ikke på det...

 Markusevangeliet 16

 

 

 

 

Jesu opstandelse

  v1 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa, og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag.« Så huskede de hans ord.

Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de elleve og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne...

 Lukasevangeliet 24

 

 

 

Jesu død

  v25 Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.

 Johannesevangeliet 19

 

 

 

Jesu opstandelse

 v1 Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham, som Jesus elskede, og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.«

Johannesevangeliet 20

 

fra:

Bibelen online

 

 

---------------

 

 

Forvirringen over de forskellige Maria'er i Det Nye Testamente

 

Der er, som det fremgår af ovenstående, så få henvisninger til Maria Magdalene og hendes relationer til Jesus i Det Nye Testamente, at læsere ofte har indsat hende i fortællinger, hvor hendes navn ikke forekommer.

Det er sådan de forskellige traditionelle fortolkninger af Maria Magdalene er fremkommet, f.eks. at hun var en prostitueret, at hun næsten blev stenet for utroskab, at hun havde en søster, Marta og en bror Lazarus o.s.v.

Ingen af disse er i virkeligheden sagt om Maria Magdalene.

Et andet problem er, at der er adskillige fortællinger om unavngivne kvinder og læsere har nogen gange sat Maria ind i disse fortællinger, idet de antog, at Maria var den kvinde det handlede om, når det viser sig at være en anden.

Maria var desuden et meget almindeligt navn på Jesu tid, 6 ud af 16 kvinder i evangelierne hed Maria! Derfor blev de også beskrevet ved stedet de kom fra eller deres familierelation. Problemer opstår derfor, når læserne formoder, at de læser om én Maria, når det faktisk handler om en anden!

I Markusevangeliet hælder en unavngiven kvinde salve over Jesu hoved før hans arrestation og rettergang, Han priser hende for at salve ham til sin begravelse.

(Markusevangeliet kapitel 14, vers 3-9)

 

Der er intet, der forbinder denne kvinde med Maria Magdalene, der ikke bliver nævnt før Jesu korsfæstelse og opstandelse.

Men Johannes Evangeliet, skrevet 30 år senere, taler også om en kvinde, der salver Jesus og denne gang er det en, der hedder Maria.

(Johannesevangeliet, kapitel 12, vers 1-8)

 

Det er imidlertid ikke Maria Magdalene men Maria af Betania.

Desuden kan det ikke være den samme begivenhed, der er beskrevet i Markusevangeliet, for i Markus finder det sted i Simon den Spedalskes hus og i Johannesevangeliet finder det sted i Lazarus' hus.

Læserne har alligevel gjort begge kvinder til Maria

Når Lukasevangeliet fortæller historien, ligner den meget Markus', men denne gang fortælles det, at kvinden er en ”synder” og Simon er overrasket over at Jesus tillader hende at røre ham.

(Lukasevangeliet, kapitel 7, vers 37-39)

 

 

Når denne 3. fortælling regnes for den samme som de to forrige, bliver det til en forvansket historie, som ikke forekommer i Markus, Johannes og Lukas, hvor Jesus bliver salvet af en syndefuld kvinde, der hedder Maria!

”Synder” bliver derefter på en eller måde til ”prostitueret”.

Det betød det ikke. Det betød simpelthen en kvinde, der ikke strengt overholdt loven.

F.eks. såede på sabbatten!

Dette blev altså til, at Jesus lod sig salve af en prostitueret, der hed Maria!

 

Kvinderne i Jesu følge

I den følgende tid gik han fra by til by og fra landsby til landsby, og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige. Sammen med ham var de tolv og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme. Det var Maria med tilnavnet Magdalene, som syv dæmoner var faret ud af, og Johanna, der var gift med Kuza, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre. De sørgede for dem af deres egne midler.

(Lukasevangeliet, kapitel 8, vers 1-3)

fra:

Bibelen online

 

 

Her får vi ikke fortalt, hvad disse dæmoner er, men hvis man forestiller sig, at denne Maria er den sammme som den syndefulde kvinde, der salvede Jesus (hvad det ikke kunne være), så var det måske denne dæmon-besættelse, der drev hende ud i prostitution (selv om det aldrig forekommer, at de gør det i Det Nye Testamente).

Så ved at slå alle disse historier sammen, har vi nu fået følgende fabrikerede og falske identifikation:

Maria Magdalene er Maria af Betania, en prostitueret der var som forvandlet, efter at Jesus havde kastet 7 dæmoner ud af hende!

Tilføjes dertil, at hun også var den utro kvinde, der skulle stenes, har vi nu et materiale, der kan skrivesl bøger og laves film om og er blevet det!

Kilde:

Bart D. Ehrmann:

Peter, Paul and Mary Magdalene

 

Som det fremgår af linket: ”Vidst du: om Maria Magdalene”

var det pave Gregor den Store (540-604), der sammensmeltede de tre omtalte kvinder til Maria Magdalene.

Først i 1964 satte Vatikanet under pave Paul VI igen skel mellem Maria Magdalene og den angrende kvinde.

I traditionen er det blevet tolket som tre forskellige fortællinger om Maria Magdalene, men det menes nu, at det er tre forskellige kvinder. Derfor er det også generelt accepteret i dag, at fremstillingen af Maria Magdalene som en angrende prostitueret (”kvinden med alabasterkrukken” fra den første fortælling) er uden hold i teksten.”

 

Maria Magdalene

Vidste du: Om Maria Magdalene

Bibelens personer: Maria Magdalene

Maria Magdalene og Mariaevangeliet

 

 

Læs Jesus beretning om Maria Magdalene til Glenda Green

og se maleri maleriet her:

Maria Magdalene

 

 

 

Læs om Maria Magdalene som opstegen Mester:

Maria Magdalene

 

 

 

Bogen:

The Gospel of Mary of Magdala

Maria Evangeliet oversat til engelsk og bogen skrevet

af Karen L King.

 

Indhold:

Tabt i over 1500 år er Maria Evangeliet det eneste eksisterende tidlige evangelie, der er skrevet i en kvindes navn.

Karen L. King fortæller historien om genopdagelsen af  dette bemærkelsesværdige evangelium og giver en helt ny oversættelse af Jesu lære som en vej til indre åndelig viden.

Den afviser hans lidelse og død som en vej til evigt liv og afslører det synspunkt, at Maria Magdalene var en prostitueret for hvad det er - et stykke teologisk fiktion.

"The Gospel of Mary of Magdala" tilbyder et fascinerende glimt ind i de konflikter og kontroverser, der formede den tidligste kristendom.

 

Læs anmeldelser af og køb evt.:

 

Karen L. King:

The Gospel Mary of Magdala Jesus and the first woman apostle

 

 

 

 

.